1. Organizator Kongresu Etykiety Samoprzylepne 2024:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin Kongresu:
15-16 kwietnia 2024 r.

3. Miejsce Kongresu:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Pałac i Folwark Łochów
ul. Marii Konopnickiej 1 i 10
07-130 Łochów

4. Koszt udziału w Kongresie:
4.1. Opłata za udział w Kongresie (cena obejmuje: udział w Kongresie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w kolacji integracyjnej, nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu):
- dla przedstawicieli drukarń etykiet samoprzylepnych: 750 zł netto + VAT 23% (922,50 zł brutto)/osobę;
* dla przedstawicieli drukarń etykiet samoprzylepnych z firm zagranicznych: 250 EUR brutto/osobę;

- dla przedstawicieli pozostałych firm: 1490 zł netto + VAT 23% (1832,70 zł brutto)/osobę
* dla przedstawicieli pozostałych firm z zagranicy: 450 EUR brutto/osobę.

4.2. Opłata za udział w Kongresie dla osób towarzyszących, spoza branży poligraficznej, niebiorących udziału w częściach wykładowych:
- udział w kolacji integracyjnej, dwóch obiadach oraz przerwach kawowych: 700 zł netto + VAT 23% (861 zł brutto)/osobę,
- udział w kolacji integracyjnej oraz dwóch obiadach: 550 zł netto + VAT 23% (676,50 zł brutto)/osobę,
- udział w kolacji integracyjnej: 400 zł netto + VAT 23% (492 zł brutto)/osobę.

4.3. Opłatę za udział w Kongresie należy przelać – do dnia 22 marca br. – na konto:
Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

* W przypadku płatności w walucie EUR środki należy przelać na nr konta:
PL96 1140 2004 0000 3112 0607 5537
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

5. Koszt i warunki noclegu w obiekcie Pałac i Folwark Łochów:

Rezerwacji pokoi i opłat za nie należy dokonać we własnym zakresie.

Dla gości Kongresu Etykiety Samoprzylepne 2024 hotel oferuje ceny pokoi z rabatem 10% na hasło „Świat DRUKU”. Rezerwacje prosimy składać mailowo pod adresem recepcja@folwarklochow.pl (w tytule maila prosimy wpisać „Świat DRUKU” lub telefonicznie pod numerem: 515 001 069.

Ceny pokoi dla gości Kongresu na hasło „Świat DRUKU”:
- jedna dobra w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem w Folwarku: 405 zł netto
- jedna doba w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem w Folwarku: 450 zł netto
- jedna doba w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem w Domku: 276,85 zł netto
- jedna doba w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem w Domku: 304,63 zł netto

Podane ceny są stawkami netto, należy do nich doliczyć 8% podatek VAT.

Pokoje dla uczestników Kongresu są gwarantowane w ramach ich dostępności do 29 marca br.

Parking na terenie obiektu jest bezpłatny dla uczestników Kongresu i dostępny w ramach dostępnych wolnych miejsc.

Uczestnik Kongresu, dokonujący w obuiekcie Pałac i Folwark Łochów rezerwacji noclegów podczas Kongresu, wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi przez Hotel, swoich danych: imię, nazwisko, firma, termin pobytu.

Uczestnicy Kongresu zobowiązani są przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i ewakuacyjnych oraz przestrzegać regulaminu obiektu Pałac i Folwark Łochów i zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, znajdującymi się na stronie www.arche.pl w zakładce Polityka prywatności.

6. Rejestracja

Uczestnik Kongresu jest zobowiązany w terminie do 22 marca 2024 r. przesłać do organizatora wypełniony na stronie internetowej: www.etykietysamoprzylepne.akademia-wiedzy.eu/rejestracja lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa rejestrowa firmy, adres e-mail, numer NIP), zgłaszając w ten sposób udział w Kongresie. W późniejszym terminie rejestracja będzie możliwa jedynie w przypadku wolnych miejsc.

7. Warsztaty firmy Avery Dennison

W przerwach Kongresu będą prowadzone warsztaty przez przedstawicieli firmy Avery Dennison pt.: "Wymagania i uwarunkowania dla etykiet w gospodarce obiegu zamkniętego". Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli drukarń etykiet samoprzylepnych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie: https://etykietysamoprzylepne.akademia-wiedzy.eu/rejestracja/.

Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy) firmie Avery Dennison Polska sp. z o.o. w celu rejestracji na warsztaty.

8. Prawo do zmian

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Kongresu oraz w wyjątkowych okolicznościach prawo do jej odwołania lub zmiany miejsca i terminu. W takim przypadku organizator zwróci uczestnikowi wniesioną opłatę za udział lub za zgodą uczestnika zostanie ona zaliczona na poczet opłaty za udział w innym terminie.

9. Liczba miejsc na Kongresie
Ilość miejsc na Kongresie jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jak zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

10. Rezygnacja z udziału

W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie po terminie 22 marca 2024 r. lub nieprzybycia na Kongres wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Organizator dopuszcza możliwość oddelegowania w zastępstwie innej osoby na Kongres.

11. Ubezpieczenie

Organizator nie ubezpiecza uczestnika biorącego udział w Kongresie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

12. Odpowiedzialność za mienie
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Kongresu.

13. Odpowiedzialność materialna
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonanie przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Kongresu, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania

14. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Kongresie lub dokonania rezerwacji noclegu.

15. Zgody na przekazywanie informacji marketingowych
Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.
16. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
Uczestnik Kongresu wyraża zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.

W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

17. Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Uczestnika Kongresu jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) dane osobowe Uczestnika Kongresu przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe Uczestnika Kongresu przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) Uczestnik Kongresu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

5) Uczestnik Kongresu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Kongresie, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

18. Kontakt
W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Wojciech Szymczak (601 979 668)
Izabela Galica (42 6871292)
biuro@swiatdruku.eu